1402/03/17

تمدید قراردادهای اجاره مسکن

مصوبه جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در راستای حمایت از مستأجران به شرح زیر است؛ ۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا...