1401/02/28

تقسیم نامه آپارتمان

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی) تقسیم کنندگان :  ۱- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره...