1400/01/28

ترامپ

بررسی ابعاد حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قاضی اصانلو: پرونده ترور در مرحله تقدیم دادخواست است نشست بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید...