1399/11/04

تخلفات ساختمانی شهرداری ها

شهرداریها در آیینه نظریات مشورتی قوه قضائیه (وظایف و اختیارات، تخلفات ساختمانی، امور مالی و عوارض)   نویسندگان: دکتر مسعود حیدری، دکتر فرامرز عطریان، امیر...