1401/02/27

تخریب ساختمان

برابر حکم دادگاه، فردي به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار محکوم شده و از طرف دیگر برابر راي کمیسیون ماده صد شهرداري، این...