1400/11/07

تجدیدنظر

کارمند دولت به اتهام تهدید به قتل همکاران یا جرم تعزیری دیگری علاوه بر مجازات اصلی به استناد بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات...
    آیین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها...