1403/04/05

بیمه گر

در بحث همپوشانی تعهدات شرکت‎هاي بیمه‎گر نسبت به حادثه واحد، چنانچه راننده‎اي در یک حادثه رانندگی آسیب ببیند و از محل بیمه‌نامه دانشجویی یا...