1399/11/04

بیمه سرایدار

آیا مستخدمین منازل شامل قانون کار می‌شوند؟ مستخدمین منازل نیز مشمول مقررات قانون کار بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۹۰ قانون کار حاکم بر...
باسلام من دریک ساختمان مسکونی به مدت ۶سال سرایدارهستم وچون ساختمان من رابیمه نکردن وحقوق کم به من میدادن مثلاسال۹۰ دویست هزارتومان حقوق به من...