1400/06/25

بهترین وکیل پرونده های خانواده

تاریخ رسیدگی ۱۶/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۲۴ شماره دادنامه ۳۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابررسی آراءصادره وکلیه مدارک ومستندات ارائه شده وتوجه به...
رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با موضوع ابطال بند ۳ماده۵؛مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای...