1403/03/25

بهترین وکیل پرونده های خانواده

نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...
تاریخ رسیدگی ۱۶/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۲۴ شماره دادنامه ۳۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابررسی آراءصادره وکلیه مدارک ومستندات ارائه شده وتوجه به...