1403/04/30

برسد

کاهش اطاله دادرسی با اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر   بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از رویه‎های ناکارآمد رسیدگی...
با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟  منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان...