1399/10/27

بررسي دادخواست الزام به تنظیم سند

گزارش یک پرونده – روش و راهکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی گروه حقوقی- دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع...