1399/10/28

برده داری زنان

قاچاق سازمان‌یافته زنان و پیامدهای ناشی از آن نویسندگان: امین امیریان فارسانی، مژده رئیسی چکیده جرم قاچاق زنان که سابقه‌ای کهن و دارای ریشه در...