1400/02/22

برده داری زنان

قاچاق سازمان‌یافته زنان و پیامدهای ناشی از آن نویسندگان: امین امیریان فارسانی، مژده رئیسی چکیده جرم قاچاق زنان که سابقه‌ای کهن و دارای ریشه...