1402/09/08

بدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۹   شماره دادنامه: ۱۵۱۲ـ ۱۵۱۱   شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۰۶ و...