1400/11/07

بدهکار سود بانکی

آیا با زندانی شدن بدهکار سود بانکی و خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود؟ در این خصوص مستند قانونی نداریم که با زندانی شدن...