1400/02/16

بخش اول قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فصل اول:قـوانیـن  بخش اول: قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره ۱۶۰۶۸/ق۶ ۲/۳/۱۳۶۶ وزارت ارشاد اسلامی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد...