1399/10/27

بافت‌های فرسوده

بررسی و ارزیابی تأثیر مشوق‌های مالی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی ارزیابی سیاستگزاری‌ها و...