1400/01/28

بازپروری مدد جویان

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همان‌گونه که مسئولان زندان مرکزی شیراز، این مکان را بازسازی کردند، انتظار داریم مددجویان نیز با...