1399/11/04

امور بین المللی اتحادیه ارو`hپا تأثیر چندانی نخواهد داشت

موگرینی پس از تصویب دستورالعمل برگزیت: برگزیت بر امور بین المللی اتحادیه اروپا تأثیر چندانی نخواهد داشت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از تصویب...