1401/02/28

اموال منقول

در پرونده‎اي شهرداري ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکوم‎به و هزینه‎ هاي دادرسی و حق‎ الوکاله و دستمزد کارشناس در حق محکوم ‎لهم محکوم شده...