1401/02/29

الزام به ثبت رسمی

کاهش قابل توجه دعاوی ملکی با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول     یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: با الزام به ثبت...