1400/11/07

افشای فساد

لزوم ساماندهی گزارشگران فساد بدون افشای ماهیت آنها   رییس سازمان بازرسی کل کشور دسترسی سهل و سریع برای ارائه گزارش از سوی مردم...