1400/11/07

اعطای مرخصی به زندانیان

شرایط اعطای مرخصی به زندانیان و چگونگی استفاده از آن شرایط اعطای مرخصی به زندانیان و چگونگی استفاده از آن‌ بخشنامه به کلیه واحدهای...