1399/10/29

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری ها

کمیسیون ماده صد شهرداری ها: مبانی، تحولات و رویکردها مهران حسین زاده گنابادی کارمند شهرداری گناباد   چکیده: توسعه شهرها با ساخت و ساز مسایل مختلفی...