1400/02/22

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری ها

کمیسیون ماده صد شهرداری ها: مبانی، تحولات و رویکردها مهران حسین زاده گنابادی کارمند شهرداری گناباد   چکیده: توسعه شهرها با ساخت و ساز مسایل...