1400/02/16

اختلاف نظام مهندسی

اختلاف شهرداری و نظام مهندسی شناسنامه فنی ساختمان را مختل کرد مخالفت شهرداری‌ با نظام مهندسی ساختمان استان تهران باعث شده که شناسنامه فنی...