1400/05/14

احضاریه قاضی اجرای احکام

در تبصره «۳» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است «هرگاه محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام...