1399/10/27

احراز مالکیت شاکی

دادنامه شماره ۱۲۱۳۸۴/۹/۷۵ تاریخ صدور ۸/۶/۷۵ مرجع رسیدگی : شعبه ۳دادگاه عممی دماوند اتهام : تخریب اراضی گردشکار پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه...