1401/02/28

اجاره نامه پارکینگ

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………....