1400/02/22

ابطال سند رسمی

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، آیا دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی را ابطال کند؟ همان‌طور که...