1402/03/07

ابطال تبصره

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹    شماره دادنامه: ۱۹۳۵   شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم بهرامی با وکالت خانم زهرا...