1400/06/25

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹)

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس (تصویبنامه شماره ۶۶۸۶۲/ت۵۰۱۳۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران) وزارت دادگستری- وزارت کشور هیئت...
مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: ۷۱۳ دوشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی شماره ۶۶۸۶۲/ت...