1400/04/03

آيين‌نامه استفاده از اراضي

آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها شماره 31636/ت47097هـ                                            20/2/1391 وزارت راه و شهرسازي هيئت...