1400/02/22

آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اول: کلیات ماده ۱- در این آئین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسی‌ و کنترل...