1400/11/07

آموزش و جذب فرزندان به نماز

شکوفاسازی فطرت دینی پدر و مادر وظیفه شناس باید فرزند خود را از دوران کودکی، با خدای بزرگ آشنا کنند و با زبانی ساده...