1400/03/25

آمار

    رییس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: ضروری است با استفاده از ظرفیت‌های تاسیسات حقوقی و قضایی در مجازات جایگزین حبس نسبت به کاهش...