1400/06/25

کتاب

آسیب‌شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران حقوق کیفری رشته‌ای از حقوق عمومی است که در آن رفتار‌های ناقض نظم عمومی...