1401/04/04

مطالب آزاد

لزوم ساماندهی گزارشگران فساد بدون افشای ماهیت آنها   رییس سازمان بازرسی کل کشور دسترسی سهل و سریع برای ارائه گزارش از سوی مردم...
به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 و تبصره الحاقی مصوب سال 1385 اراضی داخل در...