1400/06/25

رأی وحدت رویه

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰   شماره دادنامه: ۹۷۰    شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره...
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹    شماره دادنامه: ۱۹۳۵   شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم بهرامی با وکالت خانم زهرا...
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶  شماره دادنامه: ۲۰۰۴    شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته:...