1399/12/07

رأی وحدت رویه

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۲۴ شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع: “ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و...
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با موضوع موطف‌بودن ِ دولت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای...