1399/10/28

حوادث

با توجه به بند «پ» ماده ۴ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای...