1402/12/07

حقوقی

جواب : برای انجام معاینه مجدد نیاز به ارائه معرفی نامه از مرجع قضایی (یا انتظامی) بوده و توجه به این نکته ضرورت دارد...
با توجه به اینکه نظریه پزشکی قانونی در پاسخ به استعلام مقام قضایی (یا از طریق ضابط قضایی که کلانتری است) ارائه می گردد،لذا...
قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست‌های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً...
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ‌باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سا‌ها...