1402/01/06

اقتصادی

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضاییه گفت: نوسانات ارزی در افزایش نرخ ورشکستگی تاثیر بسزایی دارد و موجب تشدید آن می‌شود. نعمت الله حاجعلی...