1400/10/28

آیین‌نامه

به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر ۲۰...
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهایی از آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مصوب هیات دولت، مزایای کارکنان شاغل در...