1403/03/04

ماه: تیر 1401

در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و متعاقباً پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده در موعد مقرر توسط محکوم‌علیه، آیا توقیف یک سوم...
الزام به پرداخت بدهی های ملک برای قرارداد مشارکت در ساخت   معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت، طرفین قرارداد در مورد هزینه ها...