1400/09/09

ماه: آبان 1400

برابر حکم دادگاه، فردي به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار محکوم شده و از طرف دیگر برابر راي کمیسیون ماده صد شهرداري، این...