1403/03/05

ماه: مهر 1400

با توجه به اینکه مجازات مندرج در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات اصلی است و نه جایگزین؛ چنانچه محکوم‎علیه از...
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۸/۲۰   شماره دادنامه: ۹۷۰    شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره...