1403/04/05

ماه: شهریور 1400

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ هیات وزیران درخصوص “تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰” طی نامه شماره ۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ توسط معاون اول...