1402/07/02

ماه: مرداد 1400

چنانچه یکی از بانک‌های دولتی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت وجهی شود، آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌له دولت و عدم تامین و توقیف...
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن...