1400/01/28

ماه: فروردین 1400

در واحدهاي اجراي احکام کیفري بیش از 10 هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع‎وقمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیرمجاز کاربري وجود...
نقش کارشناسان رسمی دادگستری در کاهش اطاله دادرسی   یک حقوقدان و استاد دانشگاه بر نقش کارشناسان رسمی دادگستری در کاهش اطاله دادرسی تاکید...