1400/04/02

سال: 1400

تایید فسخ قرارداد به دلیل کسری یا مازاد مساحت در متراژ ملک   اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قیدشده در قرارداد باشد، خریدار...