1399/12/15

سال: 1399

پیامدهای ورشکستگی شرکت‎ها و مؤسسات مالی   تکلیف مشتریان در مواجهه با ورشکستگی انواع و اقسام مؤسسات حقوقی و شرکت‎های لیزینگ که اقدام به...